background

Obowiązki sędziego POZPS

Obowiązki sędziego POZPS

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sędziego POZPS

 

OBOWIĄZKI SĘDZIEGO POZPS

            Ustalenia zawarte w Regulaminie Sędziego oraz w Regulaminie Wydziału Gier i Dyscypliny Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej – zostają rozszerzone o niniejsze postanowienia

Sędziowie POZPS zobowiązani są:

1.      Dobrej znajomości aktualnych przepisów gry w piłkę siatkową oraz do prawidłowego stosowania ich  podczas sędziowania zawodów sportowych.

2.      Posiadania aktualnego certyfikatu sędziowskiego, uprawniającego do sędziowania zawodów piłki siatkowej.

3.      Prowadzenia zawodów piłki siatkowej, na które zostali wyznaczeni przez WS POZPS.

4.      Przestrzegania etycznego sposobu bycia podczas trwania delegacji sędziowskiej.

5.      Ścisłego przestrzegania estetycznego wyglądu zewnętrznego oraz występowania podczas sędziowania zawodów w obowiązującym i schludnym stroju sędziowskim.

6.      Uczestniczenia w corocznych szkoleniach, organizowanych przez WS POZPS.

7.      Zapoznawania się informacjami zawartymi w komunikatach WS POZPS.

8.      W przypadku niemożliwości sędziowania zawodów zgodnie z delegacją WS POZPS – powiadomienia o tym fakcie sędziego rezerwowego (jeśli jest wyznaczony) bezpośrednio po stwierdzeniu niemożliwości sędziowania zawodów. Jeśli sędzia rezerwowy prowadzi zawody za wyznaczonego sędziego pełni on, funkcję sędziego II – jeśli zastępuje sędziego I lub II, funkcję sekretarza jeśli zastępuje sekretarza. W zawodach dwudniowych pierwszego dnia jest sędzią II a drugiego dnia sędzią I (tylko gdy jest jeden mecz dziennie).Jeśli i sędzia rezerwowy nie może (jeśli jest wyznaczony), a w innych wypadkach zawsze sędzia delegowany zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia osób odpowiedzialnych za obsady w danym regionie (Referat Obsad) i WS POZPS. Sędziowie muszą w takim wypadku napisać wyjaśnienie dlaczego nie mogli uczestniczyć w zawodach i dlaczego wcześniej nie powiadomili o niedyspozycyjności WS POZPS.

9.      W przypadku korzystania z rocznego urlopu sędziowskiego – pisemnego powiadomienia WS POZPS nie później niż dnia 30 czerwca kolejnego roku  o swoim powrocie do czynnego sędziowania zawodów. Urlop taki może być wykorzystany przez sędziego tylko jeden raz w ciągu aktywnego sędziowania.

2024  PZPS Podlasie    Hosted by ZBYCHU - Usługi Wielobranżowe