background

Regulamin sędziego POZPS

Regulamin sędziego POZPS

 

 

REGULAMIN SĘDZIEGO

PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ

wraz z załącznikami

§ 1

            Regulamin niniejszy określa

1.      Uprawnienia i obowiązki sędziów POZPS.

 

2.      Zasady uzyskiwania i tracenia uprawnień sędziego piłki siatkowej oraz nadawania i pozbawiania klas sędziowskich.

 

§ 2

1.      Sędzią piłki siatkowej może być osoba pełnoletnia posiadająca prawa publiczne, oraz w stosunku do której nie jest prowadzone postępowanie karne.

 

2.      Dopuszcza się możliwość nadania klasy sędziego kandydata osobie, przed osiągnięciem pełnoletniości, jednak wyższą klasę sędziowską może uzyskać dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

 

§ 3

1.      Sędziom POZPS nadawane są następujące klasy sędziowskie:

a.       klasa sędziego kandydata

b.      klasa III

c.       klasa II

d.      klasa I

 

2.      Sędzia klasy I może uzyskać tytuł kandydata na sędziego szczebla centralnego. Wyższe klasy sędziowskie, tj. klasę związkową i klasę państwową – nadaje Zarząd PZPS.

 

3.      Sędziowie szczebla centralnego z terenu działania POZPS powinni szczególnie aktywnie uczestniczyć w pracach Wydziału Sędziowskiego POZPS (zwanego dalej WS POZPS), wykorzystując swoje doświadczenie i umiejętności w pracy z sędziami okręgowymi.

 

4.      Sędziów szczebla centralnego z terenu działania POZPS nie obowiązują coroczne testy ze znajomości przepisów gry w okresie, gdy są czynnymi sędziami, prowadzącymi zawody szczebla centralnego.

 

§ 4

1.      Klasę sędziego kandydata, klasy III, II, I (§ 3 pkt 1 a-d) nadaje i pozbawia Zarząd POZPS na wniosek WS POZPS.

 

2.      Dokumentem informującym o klasie sędziego jest certyfikat sędziowski wydawany:

- sędziom szczebla centralnego – przez WS PZPS

- pozostałym sędziom – WS POZPS

 

3.      Certyfikat sędziowski upoważnia do bezpłatnego wstępu na zawody piłki siatkowej (o ile inne przepisy nie stanowią inaczej) odpowiednio:

 

- wydany przez PZPS – na terenie całego kraju

- wydany przez POZPS – na terenie województwa

 

4.      Dokumentem uprawniającym do prowadzenia zawodów piłki siatkowej jest certyfikat sędziego potwierdzony na dany sezon rozgrywkowy wydany odpowiednio:

 

- sędziom na terenie woj. podlaskiego przez WS POZPS

- sędziom szczebla centralnego przez WS PZPS

 

§ 5

            Klasy sędziowskie oraz uprawnienia sędziego mogą być nadawane osobo, które:

 

1.      Ukończyły kurs dla kandydatów na sędziów, oraz zdały egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym.

 

2.      Zdały z wynikiem pozytywnym egzamin eksternistyczny (dotyczy tylko trenerów i zawodników)

 

3.      Spełniają wymogi określone w niniejszym regulaminie.

 

4.      Opłaciły

 

- kandydaci – opłatę za kurs na sędziego piłki siatkowej w kwocie zatwierdzonej przez Zarząd POZPS

- sędziowie – opłatę za kurs przedsezonowy i opłatę za certyfikat w kwocie zatwierdzonej przez Zarząd POZPS

 

 

5.      Posiadają kompletny strój sędziowski (koszulkę i spodnie w kroju i kolorystyce zatwierdzonej przez WS POZPS, emblemat sędziowski adekwatny do posiadanej klasy sędziowskiej, pasek w kolorystyce zatwierdzonej przez WS POZPS, obuwie sportowe niepozostawiające śladów w kolorystyce zatwierdzonej przez WS POZPS).

 

 

§ 6

Sędziowie wymienieni § 3 pkt 1 a-d mogą mieć nadane wyższą klasę sędziowską jeśli spełnią następujące warunki:

 

1.      Wykazują dobrą znajomość przepisów gry i odpowiednie kwalifikacje sędziowskie.

 

2.      Uczestniczą aktywnie w prowadzeniu zawodów na terenie POZPS.

 

3.      Posiadają, co najmniej przez pół roku, poprzednio nadaną klasę sędziowską.

 

4.      Ukończyły 18 rok życia.

 

§ 7

1.      Sędzi kandydat, który w ciągu roku od uzyskania uprawnień sędziowskich nie otrzymał wyższej klasy, może zostać skreślony z ;listy sędziów.

 

2.      W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w § 6 pkt 3, może być skrócony

 

§ 8

1.      Sędzia klasy I może uzyskać uprawnienia do prowadzenia zawodów szczebla centralnego, jeśli spełnia następujące warunki:

 

- posiada, co najmniej roczny staż sędziego klasy I

- uczestniczył aktywnie w sędziowaniu meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie

- do rozpoczęcia kursu nie przekroczył 32 roku życia (decyduje rok urodzenia)

- posiada co najmniej średnie wykształcenie

- ukończył z wynikiem pozytywnym kurs na kandydatów na sędziego szczebla centralnego.

 

2.      W roku, w którym ukończy 65 rok życia:

 

- traci uprawnienia do sędziowania zawodów piłki siatkowej w POZPS jako sędzia I, II i liniowy

- utrata uprawnień następuje na koniec roku, w którym sędzia kończy 65 lat.

- do wieku 72 lat może pełnić obowiązki sekretarza zawodów, sędziego głównego, sędziego kwalifikatora na zawodach piłki siatkowej.

 

§ 9

1.      Sędzia POZPS może posiadać uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej.

 

2.      Uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej nadawane są co roku przez:

 

- WS POZPS – dla rozgrywek szczebla wojewódzkiego

- WS PZPS – dla rozgrywek ogólnopolskich

 

3.      Wiek, do którego może on uzyskać uprawnienia sędziego siatkówki plażowej, określają odpowiednie punkty regulaminu.

 

4.      Kryteria nadawania uprawnień sędziego siatkówki plażowej POZPS określa załącznik do Regulaminu Sędziego Piłki Siatkowej.

 

§ 10

1.      Zasłużonym sędziom piłki siatkowej może być nadana godność Sędziego Honorowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 

2.      Zasady i tryb przyznawania godności Sędziego Honorowego PZPS określają odrębne przepisy.

 

3.      Sędziowie Honorowi zachowują ostatnią  klasę sędziowską, posiadana przed uzyskaniem godności Sędziego Honorowego.

 

§ 11

Sędziowie POZPS są zobowiązani do:

 

1.      Godnego reprezentowania PZPS i POZPS.

 

2.      Stosowania się do ustaleń Wydziałów Sędziowskich POZPS i PZPS w zakresie:

 

- delegowania na zawody

- prawidłowego rozliczania delegacji sędziowskich

- dyscypliny

- szkolenia

 

3.      W danym sezonie rozgrywkowym sędzia zobowiązany jest do przesędziowania określonej przez WS POZPS na dany sezon rozgrywkowy minimalnej ilości wyznaczonych spotkań. Nieprzesędziowanie minimalnej ilości spotkań będzie skutkowało zastosowaniem kar regulaminowych, zawartych w Przepisach dyscyplinarnych PZPS

 

§ 12

            Sędziemu POZPS przysługuje prawo do:

1.      Otrzymania niezbędnej pomocy i ochrony osobistej przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po zawodach ze strony organizatora zawodów.

 

2.      Otrzymania ryczałtów sędziowskich oraz zwrotu kosztów delegacji na zawody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.      Wolnego wstępu na zawody piłki siatkowej, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 13

            Utrata uprawnień sędziego POZPS oraz posiadanej klasy sędziowskiej następuje:

1.      W przypadku utraty praw obywatelskich – automatycznie.

 

2.      W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w § 7 pkt 1

 

3.      W przypadku rezygnacji z dalszej pracy sędziowskiej.

 

4.      Na podstawie decyzji właściwego Wydziału sędziowskiego decyzja taka może być podjęta w oparciu o ocenę działalności sędziego przez:

 

- Wydział Sędziowski PZPS w stosunku do sędziów szczebla centralnego

- WS POZPSw stosunku do sędziów na Terenia działania POZPS, nie posiadających uprawnień do sędziowania zawodów szczebla centralnego.

 

5.      W przypadku nie ukończenia z wynikiem pozytywnym kursu przedsezonowego w pierwszym lub drugim terminie wyznaczonym przez WS POZPS.

 

6.      Skreślenie z listy sędziów nie zwalnia skreślonego od obowiązku uregulowania wszystkich spraw i zobowiązań w stosunku do władz sportowych.

 

§ 14

1.      W stosunku do sędziów popełniających wykroczenia lub naruszających obowiązujące regulaminy stosowane są odpowiednie do przewinienia kary regulaminowe.

 

2.      Organem orzekającym jest Wydział Gier i Dyscypliny POZPS, który wszczyna postępowanie z własnej inicjatywy, inicjatywy WS POZPS lub innych statutowych organów POZPS.

 

3.      Wysokość wymierzonej kar, zasady i tryb odwoływania się od nałożonej kary określa Regulamin Wydziału Gier i Dyscypliny POZPS

 

§ 15

Prawo interpretacji oraz rozstrzyganie spraw nie objętych niniejszym regulaminem przysługuje WS POZPS

 

§ 16

            Regulamin Sędziego Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej (wraz z załącznikami 1, 2) został przyjęty przez Zarząd POZPS w Białymstoku 28 września 2008 roku.

 

            Poprawki do regulaminu (na czerwono) przyjęte zostały przez Zarząd POZPS w Białymstoku 30 grudnia 2013 roku

 

 

2023  PZPS Podlasie    Hosted by ZBYCHU - Usługi Wielobranżowe